บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560

  ชนิด : ฟุตบอล
ประเภท : ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1(ชาย)

คณะสีเขียว

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. เด็กชายกีรกร กำเนิดสูง
พิมพ์ 0 ครั้ง
2. เด็กชายคุณพัฒน์ สำริวงค์
พิมพ์ 0 ครั้ง
3. เด็กชายชจร แก้วกอ
พิมพ์ 0 ครั้ง
4. เด็กชายชนกานต์ วะไลใจ
พิมพ์ 0 ครั้ง
5. เด็กชายทรงพล ษธเสรี
พิมพ์ 0 ครั้ง
6. เด็กชายนันทพัทธ์ สุดตา
พิมพ์ 0 ครั้ง
7. เด็กชายพงศ์พิชชา ชมเชย
พิมพ์ 0 ครั้ง
8. เด็กชายพีรพัตน์ บุญธิสาร
พิมพ์ 0 ครั้ง
9. เด็กชายยุทธนา อินคำปัน
พิมพ์ 0 ครั้ง
10. เด็กชายรัตนากร มะโนแก้ว
พิมพ์ 0 ครั้ง
11. เด็กชายสรคมน์ ตุ๊ยสาร
พิมพ์ 0 ครั้ง
12. เด็กชายสหชัย ธิโนชัย
พิมพ์ 0 ครั้ง
13. เด็กชายเจษฎา แซ่เห้อ
พิมพ์ 0 ครั้ง
14. เด็กชายเอกสิทธิ์ พงษ์วน
พิมพ์ 0 ครั้ง
15. เด็กชายไกรฤกษ์ จันทร์แดง
พิมพ์ 0 ครั้ง
16. เด็กชายไพรัช รำไท
พิมพ์ 0 ครั้ง