บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : ฟุตบอล
ประเภท : ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1(ชาย)

คณะสีเขียว

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. เด็กชายการิน เจริญราช
2. เด็กชายกิตติชัย บัวละวงค์
3. เด็กชายชนากานต์ ธนะวิชัย
4. เด็กชายณัฐกร สงบ
5. เด็กชายณัฐกร เมืองแก่น
6. เด็กชายธนพงค์ หวานแหลม
7. เด็กชายธนวีรี ทองจับ
8. เด็กชายธีรวัฒน์ พุทรเนตร
9. เด็กชายนฤสรณ์ อมธิ๊ยา
10. เด็กชายพีรมล ศรีกัน
11. เด็กชายภานุภัทร แก้วนรน
12. เด็กชายวุฒิชัย ธนู
13. เด็กชายศุภกฤต สมฤทธิ์
14. เด็กชายสิรภัทร เป็กธนู
15. เด็กชายสุทธวีร์ ศักดิ์สม
16. เด็กชายอานนท์ กลั้นมณฑา