บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : ฟุตบอล
ประเภท : ระดับชั้นมัธยมศึกษา(หญิง)

คณะสีเขียว

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. เด็กหญิงอภิญญา บุญยืน
2. เด็กหญิงณัฏฐชา แก้วมะโน
3. เด็กหญิงธัญลักษน์ เสนาะสำเนียง
4. เด็กหญิงศุรีพร คู่วัน
5. เด็กหญิงธัญญารัตน์ สุริยะวงศ์
6. เด็กหญิงพลาพร ขัตติยะ
7. เด็กหญิงณัชชานันท์ สายศรี
8. เด็กหญิงสุกัญญา สุขดิษฐ์
9. เด็กหญิงอภิชญาน์ ปินตาเป็ก
10. นางสาวศศิวิมล คำต๊ะ
11. นางสาวลลิตา ป๊อกถา
12. นางสาวสุชาดา ใจคำสุข
13. นางสาวสุปาณี แปลงไทยสงค์
14. เด็กหญิงศุภาพิชญ์ รู้ทำนอง
15. เด็กหญิงสิริยากร ไชยาราช
16. เด็กหญิงกัลยากร เรือนสิทธิ์
17. เด็กหญิงธนากร สภาวดี
18. นางสาวณัฐวิภา วงศ์ใหญ่
19. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย ทะวังเสน
20. เด็กหญิงภีรฎา รักเดช
21. เด็กหญิงธนัชภรณ์ วงศ์ใหญ่
22. เด็กหญิงญาณินท์ บัวผัด