บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : ฟุตบอล
ประเภท : ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย)

คณะสีเขียว

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. นายอุกฤษฐ์ ทะบุญมา
2. นายฐิติคงษ์ หาญสุวรรณชัย
3. นายพีรนันท์ ศรีกัน
4. นายจิรพณฑ์ สัตนาโด
5. นายธนนันท์ พันธ์ทอง
6. นายกวินวิทย์ มูลธิดา
7. นายทนุเดช แสงจันทร์
8. นายศุภกร ปั่นใจ
9. นายธนบดี อุทธยา
10. นายพงศพัศ บังเกิด
11. นายธีรพัทร มาลาทิพย์
12. นายเสฏฐวุฒิ ฟักแก้ว