บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : ฟุตบอล
ประเภท : ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย)

คณะสีเขียว

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. เด็กชายไกรฤกษ์ จันทร์แดง
2. เด็กชายนันทพัทธ์ สุดตา
3. เด็กชายธนาธร มุ่งงาม
4. เด็กชายก่อโชค สุทธศิลป์
5. เด็กชายปริวรรต อ่างเจริญ
6. เด็กชายกุลชาติ กุลท้วม
7. เด็กชายชนากานต์ อะไสใจ
8. เด็กชายทรงพล ษรเสวี
9. เด็กชายคุณพัฒน์ สาริงวงค์
10. เด็กชายกีรติ กำเนิดสูง
11. เด็กชายศักดิ์์์สิทธ์ สว่างศีลธรรม
12. เด็กชายวุฒิชัย ธนู
13. เด็กชายพีรพล ศรีกัน
14. เด็กชายณัฐกร สงบ
15. เด็กชายอภิวัฒน์ พิลาคม
16. เด็กชายการิน เจริญราช