บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560

  ชนิด : กรีฑา (ลู่, ลาน)
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย) ประเภท วิ่ง 60 เมตร

คณะสีเขียว

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. ด.ช. ภูรินทร์ ไชยคำ
พิมพ์ 1 ครั้ง