บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560

  ชนิด : ตะกร้อ
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย)

คณะสีเขียว

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. นายเจษฎา หลวงจินา
พิมพ์ 0 ครั้ง
2. นายวีระพงษ์ รักเหล่า
พิมพ์ 0 ครั้ง
3. นายสิทธิกะ ไชยเทพ
พิมพ์ 0 ครั้ง