บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560

  ชนิด : ปิงปอง
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย) ประเภทคู่ชาย

คณะสีเขียว

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. นายจิรพณฑ์ สัตนาโค
พิมพ์ 9 ครั้ง