บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560

  ชนิด : ฟุตซอล
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย)

คณะสีเขียว

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. นายกฤษดา จันทร์ทอง
พิมพ์ 3 ครั้ง
2. นายกษิรินทร์ ปันต่า
พิมพ์ 1 ครั้ง
3. นายจักรกฤษณ์ จักขุ
พิมพ์ 0 ครั้ง
4. นายจักรภพ จักขุ
พิมพ์ 0 ครั้ง
5. นายจิรพณฑ์ สัตนาโค
พิมพ์ 1 ครั้ง
6. นายชยากร ธิมาไชย
พิมพ์ 1 ครั้ง
7. นายธีรเดช วรรณสอน
พิมพ์ 0 ครั้ง
8. นายนันทยศ หม่อมศรี
พิมพ์ 0 ครั้ง
9. นายพีรพล แซ่ลี้
พิมพ์ 0 ครั้ง
10. นายพีรวิชญ์ นายกุม
พิมพ์ 0 ครั้ง
11. นายภราดร ใจดำ
พิมพ์ 0 ครั้ง
12. นายวิชชวุฒิ ตันยา
พิมพ์ 0 ครั้ง
13. นายวิชญ์พล วรรณชัย
พิมพ์ 5 ครั้ง
14. นายสิธิกร ไชเทพ
พิมพ์ 0 ครั้ง
15. นายเจษฎา หลวงจินา
พิมพ์ 0 ครั้ง