บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560

  ชนิด : ฟุตบอล
ประเภท : ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย)

คณะสีเขียว

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. นายจักรภพ จักขุ
พิมพ์ 3 ครั้ง
2. นายกฤษดา จันทร์ทอง
พิมพ์ 1 ครั้ง
3. นายกษิรินทร์ ปันต่า
พิมพ์ 0 ครั้ง
4. นายจิรพณฑ์ สัตนาโค
พิมพ์ 3 ครั้ง
5. นายธวัชชัย อินทิมา
พิมพ์ 0 ครั้ง
6. นายนันทยศ หม่อมศรี
พิมพ์ 0 ครั้ง
7. นายพีรวิชญ์ นายกุม
พิมพ์ 0 ครั้ง
8. นายภราดร ใจดำ
พิมพ์ 0 ครั้ง
9. นายวรินธร สามก้อนแก้ว
พิมพ์ 1 ครั้ง
10. นายเดรินทร์ ไชยวงศ์
พิมพ์ 0 ครั้ง