บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560

  ชนิด : ฟุตบอล
ประเภท : ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย)

คณะสีเขียว

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. เด็กชายกมลนัตร หลักคำ
พิมพ์ 1 ครั้ง
2. เด็กชายจิตติพงษ์ เขื่อนแก้ว
พิมพ์ 0 ครั้ง
3. เด็กชายจุลจักร นันใจ
พิมพ์ 0 ครั้ง
4. เด็กชายณัฐพนธ์ หล้าเป็ง
พิมพ์ 0 ครั้ง
5. เด็กชายทรงพล วงษาสนธ์
พิมพ์ 0 ครั้ง
6. เด็กชายธนนันท์ พันธุ์ทม
พิมพ์ 0 ครั้ง
7. เด็กชายธนภัทร ฟูเต็บ
พิมพ์ 0 ครั้ง
8. เด็กชายภัทรพล จะติ
พิมพ์ 0 ครั้ง
9. เด็กชายภาคภูมิ แก้วเทพ
พิมพ์ 0 ครั้ง
10. เด็กชายภานุกฤษ์ ปันไชย
พิมพ์ 0 ครั้ง
11. เด็กชายภานุพงศ์ ห่านฟ้างาม
พิมพ์ 0 ครั้ง
12. เด็กชายภูรินทร์ ไชยคำ
พิมพ์ 0 ครั้ง
13. เด็กชายยศวริศ มีสุข
พิมพ์ 0 ครั้ง
14. เด็กชายรพงษ์ ดิษฐ์ร่าย
พิมพ์ 0 ครั้ง