ประจำปีการศึกษา 2560


บาสเกตบอล: ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง)

ที่ ชื่อ-นามสกุล ผลการแข่งขัน