ประจำปีการศึกษา 2561


บาสเกตบอล: ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย)

ที่ ชื่อ-นามสกุล ผลการแข่งขัน