ประจำปีการศึกษา 2560


ฟุตบอล: ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย)

ที่ ชื่อ-นามสกุล ผลการแข่งขัน
1. นายโยธิน ศิริเอ้ย