คณะแสด

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง) ประเภทเดี่ยว


ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง) ประเภททีม


ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย) ประเภท วื่ง 4X200 เมตร


ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง) ประเภท วื่ง 4X200 เมตร


ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย) ประเภท วื่ง 4X100 เมตร


ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง) ประเภท วื่ง 4X100 เมตร


ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง) ประเภท วื่ง 400 เมตร


ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย) ประเภท วื่ง 400 เมตร


ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง) ประเภท วื่ง 200 เมตร


ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย) ประเภท วื่ง 200 เมตร


ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย) ประเภท วื่ง 200 เมตร


ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย) ประเภท วื่ง 100 เมตร