ไม่เข้าร่วมแข่งขัน
คณะชมพู
กีฑา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง) ประเภท วื่ง 400 เมตร