คณะชมพู
บาสเกตบอล
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย)

วอลเลย์บอล
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง)

เทเบิลเทนนิส
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย) ประเภทชายเดี่ยว

เทเบิลเทนนิส
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง) ประเภทหญิงเดี่ยว

เทเบิลเทนนิส
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง) ประเภทคู่หญิง

เทเบิลเทนนิส
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย) ประเภทคู่ชาย

เปตอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย) ประเภทคู่

เปตอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง) ประเภททีม

เปตอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย) ประเภททีม

เปตอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย) ประเภทคู่

กีฑา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง) ประเภท วื่ง 4X200 เมตร

กีฑา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย) ประเภท วื่ง 400 เมตร

กีฑา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง) ประเภท วื่ง 400 เมตร

กีฑา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง) ประเภท วื่ง 200 เมตร