ไม่เข้าร่วมแข่งขัน
คณะสีแสด
กรีฑา (ลู่, ลาน)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง) ประเภท เขย่งก้าวกระโดด

กรีฑา (ลู่, ลาน)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง) ประเภท กระโดดไกล