คณะสีฟ้า
เทเบิลเทนนิส
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง) ประเภทหญิงเดี่ยว

เทเบิลเทนนิส
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทคู่ผสม

เทเบิลเทนนิส
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย) ประเภทคู่ชาย

เปตอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทคู่ผสม

กีฑา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย) ประเภท วื่ง 4X200 เมตร

กีฑา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง) ประเภท วื่ง 4X100 เมตร

กีฑา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง) ประเภท วื่ง 4X100 เมตร

กีฑา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย) ประเภท วื่ง 400 เมตร

กีฑา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง) ประเภท วื่ง 200 เมตร

กีฑา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย) ประเภท วื่ง 200 เมตร

กีฑา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย) ประเภท วื่ง 100 เมตร