คณะสีเขียว
เทเบิลเทนนิส
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง) ประเภทคู่หญิง

เทเบิลเทนนิส
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย) ประเภทชายเดี่ยว

เทเบิลเทนนิส
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง) ประเภทหญิงเดี่ยว

เปตอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย) ประเภทเดี่ยว

เปตอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย) ประเภททีม

กีฑา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย) ประเภท วื่ง 100 เมตร

กีฑา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย) ประเภท วื่ง 400 เมตร

กีฑา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย) ประเภท วื่ง 400 เมตร

กีฑา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง) ประเภท วื่ง 4X200 เมตร