คณะสี
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม
รวม
คณะสีเขียว
ร่วมแข่งขัน 80 รายการ

คณะสีฟ้า
ร่วมแข่งขัน 80 รายการ

คณะสีม่วง
ร่วมแข่งขัน 79 รายการ

คณะสีชมพู
ร่วมแข่งขัน 77 รายการ

คณะสีแสด
ร่วมแข่งขัน 78 รายการ