Academic dissemination system

Thoengwittayakhom School.

นายชนะพงษ์ ถาวร

ผู้เผยแพร่ผลงาน


เรื่อง : การใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ ในการขึ้นรูปประติมากรรมประเภทลอยตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

เริ่มเผยแพร่ : 1-11-2018

สถิติผู้เยี่ยมชม 39 คน

บทคัดย่อ

           การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการขึ้นรูปประติมากรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนเทิงวิทยาคม ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนที่เรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนเทิงวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 41 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างผลงานประติมากรรมประเภทลอยตัว เวลา 6 ชั่วโมง จำนวน 1 แผน แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความ สามารถด้านมิติสัมพันธ์ในการขึ้นรูปประติมากรรมประเภทลอยตัว และเกณฑ์การประเมินผลงานประติมากรรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการนำผลงานประติมากรรมประเภทลอยตัวของนักเรียนแต่ละคน(ก่อนทำการวิจัย) และผลงานประติมากรรมประเภทลอยตัว(หลังทำการวิจัย) มาประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อให้คะแนนแล้วนำคะแนนมาเปรียบเทียบหาผลต่าง หาค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมทั้งชั้นเรียน แล้วจึงนำเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย ผลการศึกษาวิจัยพบว่าหลังจากการใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ ในการขึ้นรูปประติมากรรมประเภทลอยตัว คะแนนเฉลี่ยผลงานประติมากรรมของนักเรียนก่อนการวิจัยได้ 14.28 คะแนน และอยู่ในระดับคุณภาพ ดี และเมื่อทำการวิจัยแล้วพบว่า คะแนนเฉลี่ยผลงานประติมากรรมของนักเรียนหลังการวิจัยได้ 17.70 คะแนน และอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก และเมื่อเปรียบเทียบผลต่างของคะแนนผลงานประติมากรรมก่อนและหลังทำการวิจัย พบว่า ส่วนค่าเฉลี่ยผลต่างรวมของคะแนนผลงานประติมากรรมทั้งชั้นเรียนมีค่าเท่ากับ 3.43 คะแนน ซึ่งผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมายของการวิจัย แสดงว่านักเรียนมีทักษะในการขึ้นรูปประติมากรรมเพิ่มมากขึ้น

Download File


Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 08-9825-8225  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th