Academic dissemination system

Thoengwittayakhom School.

นายอาหนึ่ง ชูไวย

ผู้เผยแพร่ผลงาน


เรื่อง : การพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อภาระงาน กรณีศึกษา : วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เริ่มเผยแพร่ : 28-03-2019

สถิติผู้เยี่ยมชม 125 คน

บทคัดย่อ

          การวิจัยในครั้งนี้จุดมุ่งหมาย ดังนี้ 1. เพื่อศึกษาหาสาเหตุของพฤติกรรมของนักเรียนที่ขาด ความรับผิดชอบต่อภาระงาน 2. เพื่อศึกษาหาสาเหตุที่นักเรียนมีพฤติกรรมขาดความรับผิดชอบต่อภาระงานกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จำนวน 39 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ แบบสังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อภาระงานและแบบสอบถามพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อภาระงาน ผลการวิจัยพบว่าสาเหตุของพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียนที่มีต่อภาระงาน คือ พฤติกรรม ไม่แกล้ง หยอกล้อเพื่อนขณะทำงาน และสาเหตุของพฤติกรรมขาดความรับผิดชอบต่อภาระงาน คือ พฤติกรรม เพื่อนร่วมชั้นเรียนก่อกวน

Download File


Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 08-9825-8225  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th