Academic dissemination system

Thoengwittayakhom School.

นายสุรชัย คำสุ

ผู้เผยแพร่ผลงาน


เรื่อง : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ในหน่วยประเภทของการแสดงนาฏศิลป์ไทย วิชาศิลปะพื้นฐาน(สาระนาฏศิลป์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

เริ่มเผยแพร่ : 01-02-2019

สถิติผู้เยี่ยมชม 201 คน

บทคัดย่อ

          ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ในหน่วยประเภทของการแสดงนาฏศิลป์ไทย วิชาศิลปะ พื้นฐาน(สาระนาฏศิลป์)ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทิงวิทยาคม นายสุรชัย คำสุ ครูผู้สอน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกระบวนการเรียนการสอนวิชาศิลปะพื้นฐาน(สาระนาฏศิลป์) โรงเรียนเทิงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

Download File


Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 08-9825-8225  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th