เอกสารวิชาการ วิจัย บทเรียน เพื่อการเผยแพร่

โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย.


นายโยธิน ศิริเอ้ย

ผู้เผยแพร่ผลงาน


เรื่อง : ความพึงพอใจที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซี ด้วย Dev C++ ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัสวิชา ง32101

เริ่มเผยแพร่ : 21 มกราคม 2559

สถิติผู้เยี่ยมชม 421 คน

บทคัดย่อ

ความพึงพอใจที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซี ด้วย Dev C++ ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัสวิชา ง32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซี ด้วย Dev C++ ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัสวิชา ง32101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย โดยการเก็บข้อมูลตัวตนเอง การศึกษาในครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Excel 2007 ในการประมวลข้อมูล ผลการวิจัยสรุปได้ดังต่อไปนื สรุปผลการวิจัย ผลการศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับแบบฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซี ด้วย Dev C++ ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัสวิชา ง32101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ห้อง 9 โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย เมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็นรายการสอบถาม ในประเด็นของ นักเรียนสามารถ compile และ execute โปรแกรมได้ พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 67.27นักเรียนสามารถแก้ไขปัญหาจากการพิมพ์รหัสโปรแกรมผิดได้ พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 45.95 นักเรียนรู้จักโครงสร้างของภาษาซี พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 78.38 นักเรียนสามารถเขียนแสดงผลทางหน้าจอได้ พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 100 นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมแบบลำดับได้ พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 100 นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขได้ พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด จำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 83.78 นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำได้ พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 75.68 นักเรียนมีความภูมิใจในทักษะการเขียนโปรแกรมของตนเอง พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 100 นักเรียนคิดว่าการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์มีประโยชน์และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนได้ พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด จำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 83.78 และ นักเรียนมีความสุขที่ได้เรียนรู้จากการทำแบบฝึกการเขียนโปรแกรม พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับมาก จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ45.95


Download File


Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 08-9825-8225  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th