Academic dissemination system

Thoengwittayakhom School.

นายโยธิน ศิริเอ้ย

ผู้เผยแพร่ผลงาน


เรื่อง : ควาพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัสวิชา ง32101

เริ่มเผยแพร่ : 11 กันยายน 2558

สถิติผู้เยี่ยมชม 216 คน

บทคัดย่อ

          ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัสวิชา ง32101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัสวิชา ง32101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย โดยการเก็บข้อมูลตัวตนเอง การศึกษาในครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Excel 2007 ในการประมวลข้อมูล ผลการวิจัยสรุปได้ดังต่อไปนื สรุปผลการวิจัย ผลการศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับด้านการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัสวิชา ง32101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย เมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็นรายการสอบถาม ในประเด็นของ ครูมีการเตรียมการสอน (พิจารณาจากสื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ มีความพร้อม) พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับปานกลาง จำนวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 68.21 การจัดสภาพห้องเรียนเหมาะสมกับการเรียนรู้ พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับปานกลาง จำนวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 75.50 ครูให้โอกาสนักเรียนซักถามปัญหา พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับมาก จำนวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 86.75 ครูยอมรับความคิดเห็นของนักเรียนที่ต่างไปจากครูผู้สอน พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด จำนวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 70.86 ครูให้ความสนใจแก่นักเรียนอย่างทั่วถึงขณะสอน พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับมาก จำนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 64.90 เนื้อหาที่สอนสอดคล้องกับชีวิตและทันสมัย พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับมาก จำนวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 86.75 มีสื่อ ใบงาน ใบกิจกรรมที่หลากหลาย พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับมาก จำนวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 73.51 กิจกรรมการเรียนสนุกและน่าสนใจ พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับปานกลาง จำนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 97.47 ส่งเสริมให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้จากห้องสมุดหรือแหล่งอื่น ๆ พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด จำนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 68.87 ครูจัดกิจกรรมให้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับปานกลาง จำนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 44.37 ครูส่งเสริมให้นักเรียนทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม/ทีม พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด จำนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 62.91 ครูส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มและรู้จักวิพากษ์วิจารณ์ พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด จำนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ52.98 ครูสามารถประยุกต์สิ่งที่สอนเข้ากับสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับมาก จำนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 41.06 ครูใช้วิธีการสอนหลายวิธี (เช่น การทำงานกลุ่ม โครงงาน จับคู่ ใบงาน ใบกิจกรรม ฯลฯ) พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับมาก จำนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 56.29 ครูประเมินผลอย่างยุติธรรม พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด จำนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 72.85 ครูส่งเสริมให้ทดลอง/ทำงานในห้องปฏิบัติการหรือนอกชั้นเรียนบ่อย ๆ พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับปานกลาง จำนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 42.38 นักเรียนทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ชัดเจน พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับมาก จำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 60.26 นักเรียนทราบเกณฑ์การประเมินผลล่วงหน้า พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับมาก จำนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 54.97 นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียน พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับปานกลาง จำนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 56.95 และนักเรียนมีความสุขที่ได้เรียนวิชานี้ พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับมาก จำนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 60.93

Download File


Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 08-9825-8225  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th