Academic dissemination system

Thoengwittayakhom School.

นายโยธิน ศิริเอ้ย

ผู้เผยแพร่ผลงาน


เรื่อง : ความพึงพอใจในการเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัสวิชา ง32101

เริ่มเผยแพร่ : 15 กุมภาพันธ์ 2561

สถิติผู้เยี่ยมชม 185 คน

บทคัดย่อ

          รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง “ความพึงพอใจในการเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัสวิชา ง32101” ผู้วิจัยมีความมุ่งหวังที่จะนำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของชาติ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยได้จัดการเรียนรู้ให้เกิดความสนใจต่อผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างมีความสุข มีความสนุกสนานระหว่างการเรียน ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายในเนื้อหาวิชาหรือกิจกรรมที่ครูผู้สอนได้กำหนดไว้ในแผนจัดการเรียนรู้ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ไช้ในชีวิตประจำวันได้ ด้วยการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งผลที่ได้รับพบว่า นักเรียนให้ความสนใจในการเรียนรู้ และในการทำกิจกรรมเสริมความรู้เป็นอย่างมาก แต่ผลสัมฤทธิ์ที่ได้หลังจากวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนรู้แล้ว ยังไม่เป็นไปตามที่ครูผู้สอนได้คาดหวังไว้ ด้วยเหตุผลนี้ ผู้วิจัย จึงต้องการทราบถึงสาเหตุที่ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร รหัสวิชา ง32101 ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ที่ใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยการวิเคราะห์ถึงเหตุปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่นักเรียนได้เรียนแล้ว ปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดปัญหาต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่ ลักษณะของการจัดกิจกรรม กระบวนการจัดการเรียนรู้ การใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นระบบใหม่สำหรับผู้เรียนในห้องนี้ แหล่งเรียนรู้ การมีปฏิสัมพันธ์ การช่วยเหลือและการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของผู้เรียน ผู้วิจัยจึงได้ทำการวิจัย โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจ โดยใช้แบบสอบถามประเมินความพอพึงพอใจในการเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัสวิชา ง32101 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการนำไปปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ในครั้งต่อไป การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยเห็นสมควรว่าควรจะนำมาเป็นกรณีศึกษา ซึ่งผู้วิจัยพร้อมที่จะยอมรับผลการตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจที่เกิดขึ้นอย่างเต็มใจจากผู้เรียน

Download File


Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 08-9825-8225  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th