Academic dissemination system

Thoengwittayakhom School.

นายโยธิน ศิริเอ้ย

ผู้เผยแพร่ผลงาน


เรื่อง : ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัสวิชา ง32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

เริ่มเผยแพร่ : 15 กันยายน 2559

สถิติผู้เยี่ยมชม 141 คน

บทคัดย่อ

          ผลการศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับด้านการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัสวิชา ง32101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 183 คน โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย เมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็นรายการสอบถาม ในประเด็นของ ครูมีการเตรียมการสอน (พิจารณาจากสื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ มีความพร้อม) พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับปานกลาง จำนวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 73.51 การจัดสภาพห้องเรียนเหมาะสมกับการเรียนรู้ พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับปานกลาง จำนวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 80.79 ครูให้โอกาสนักเรียนซักถามปัญหา พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับมาก จำนวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 92.05 ครูยอมรับความคิดเห็นของนักเรียนที่ต่างไปจากครูผู้สอน พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด จำนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 76.16 ครูให้ความสนใจแก่นักเรียนอย่างทั่วถึงขณะสอน พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับมาก จำนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 70.20 เนื้อหาที่สอนสอดคล้องกับชีวิตและทันสมัย พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับมาก จำนวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 92.05 มีสื่อ ใบงาน ใบกิจกรรมที่หลากหลาย พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับมาก จำนวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 78.81 กิจกรรมการเรียนสนุกและน่าสนใจ พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับปานกลาง จำนวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 84.77 ส่งเสริมให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้จากห้องสมุดหรือแหล่งอื่น ๆ พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด จำนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 74.17 ครูจัดกิจกรรมให้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับปานกลาง จำนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 49.67 ครูส่งเสริมให้นักเรียนทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม/ทีม พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด จำนวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 68.21 ครูส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มและรู้จักวิพากษ์วิจารณ์ พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด จำนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ58.28 ครูสามารถประยุกต์สิ่งที่สอนเข้ากับสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับมาก จำนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 62.25 ครูใช้วิธีการสอนหลายวิธี (เช่น การทำงานกลุ่ม โครงงาน จับคู่ ใบงาน ใบกิจกรรม ฯลฯ) พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับมาก จำนวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 61.59 ครูประเมินผลอย่างยุติธรรม พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด จำนวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 78.15 ครูส่งเสริมให้ทดลอง/ทำงานในห้องปฏิบัติการหรือนอกชั้นเรียนบ่อย ๆ พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับปานกลาง จำนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 47.68 นักเรียนทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ชัดเจน พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับมาก จำนวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 65.56 นักเรียนทราบเกณฑ์การประเมินผลล่วงหน้า พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับมาก จำนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 76.16 นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียน พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับปานกลาง จำนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 62.25 และนักเรียนมีความสุขที่ได้เรียนวิชานี้ พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับมาก จำนวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 82.12 ภาพรวมความพึงพอใจอยู่ระดับมาก

Download File


Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 08-9825-8225  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th