ผู้เผยแพร่ผลงาน : นางอุไรวรรณ เปล่งรัศมี
เรื่อง ชุดการเรียนรู้ผังกราฟฟิก หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องโครงสร้างทางสังคมศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทิงวิทยาคม
เริ่มเผยแพร่ 25-05-2017
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม 58 คน

บทคัดย่อ

ชุดการเรียนรู้ผังกราฟฟิก วิชา ส 31101 สังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนสำคัญตามพระราชบัญญัติการศึกาาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยเน้นให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าและแสงหาความรู้จากแหล่งเรียนรุ้ต่างๆ ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้บรรลุประสงค์และมาตรฐานการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น
     
File PDF Name: 54.pdf 
    
Download File
 
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th