ผู้เผยแพร่ผลงาน : นายศรัญญู ปัญญา
เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่องการจัดการเว็บไซต์ (CMS) ด้วย Joomlaของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทิงวิทยาคม ปีการศึกษา 2559
เริ่มเผยแพร่ 18-05-2017
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม 67 คน

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์

-เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การจัดการเว็บไซต์ (CMS) ด้วย Joomlaของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนเทิงวิทยาคม ปีการศึกษา 2559 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

-ศึกษาผลสัมฤทธิ์เรื่องการจัดการเว็บไซต์ (CMS) ด้วย Joomlaวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรหัสวิชาง31101นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

-เพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการเรียนการสอนวิชาการจัดการเว็บไซต์ 2 รหัสวิชา ง33207ให้บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ตัวแปรที่ศึกษา

ตัวแปรอิสระ ได้แก่- บทเรียนออนไลน์ เรื่องการจัดการเว็บไซต์ (CMS) ด้วย Joomla

ตัวแปรตาม ได้แก่-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการจัดการเว็บไซต์ 2 รหัสวิชา ง33207ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มเป้าหมาย

ประชากร  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 – 6/10โรงเรียนเทิงวิทยาคม ปีการศึกษา    2558

กลุ่มตัวอย่าง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้องที่ 3จำนวน 37คนได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่มเนื่องจากมีการจัดชั้นเรียนคละความสามารถในแต่ละห้องเรียนประกอบด้วยนักเรียน เรียนเก่งกลางและต่ำ

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1.บทเรียนออนไลน์ เรื่องการจัดการเว็บไซต์ (CMS) ด้วย Joomla

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการจัดการเว็บไซต์ 2 รหัสวิชา ง33207เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ จำนวน10 ข้อ

     
File PDF Name:  
Not Found
 
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th