ผู้เผยแพร่ผลงาน : นางณัชปภา รู้น้อม
เรื่อง ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ23101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Reading for daily life ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทิงวิทยาคม
เริ่มเผยแพร่ 22-04-2017
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม 199 คน

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

ชื่อผลงาน  ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษพื้นฐาน  รหัสวิชา  อ23101 

       หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Reading  for  daily  life  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทิงวิทยาคม

ชื่อผู้ศึกษา  :  นางณัชปภา  รู้น้อม 

ปีการศึกษา  :  2559 

 


การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์  1)   เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษพื้นฐาน  รหัสวิชา  อ23101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Reading  for  daily  life  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนเทิงวิทยาคม 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ โรงเรียนเทิงวิทยาคม ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา  อ23101  หน่วยการเรียนที่ 1 Reading  for  daily  life   3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทิงวิทยาคม  ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษพื้นฐาน  รหัสวิชา  อ23101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Reading  for  daily  life  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ห้องเรียนที่ 11 โรงเรียนเทิงวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559  จำนวน 38 คน  ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่ากลุ่มอื่น  เครื่องมือที่ใช้ ในการ ศึกษาประกอบด้วย   แผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา  อ23101 หน่วยการเรียนรู้  ที่ 1 Reading  for  daily  life  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน   8 แผนการจัดการเรียนรู้  แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา  23101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Reading  for  daily  life   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน  8 เล่ม  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษพื้นฐาน   รหัสวิชา   อ23101  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  Reading  for  daily  life   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ เป็นข้อสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษพื้นฐาน  รหัสวิชา  อ23101  หน่วยการเรียนรู้ที่ Reading  for  daily  life  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S)  และทดสอบค่าที  (t – test)      

ผลการศึกษา พบว่าแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษพื้นฐาน  รหัสวิชา  อ23101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Reading  for  daily  life  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทิงวิทยาคม  มีประสิทธิภาพ   เท่ากับ  87.37/85.70  ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  80/80   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3            ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา  อ23101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  Reading  for  daily  life   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทิงวิทยาคม  มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05   และความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษพื้นฐาน  รหัสวิชา  อ2310  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  Reading  for  daily  life   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนเทิงวิทยาคม          อยู่ในระดับมากที่สุด  ( =  4.58,  S  =  0.23)   

     
File PDF Name:  
Not Found
 
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th