ผู้เผยแพร่ผลงาน : นายอนุชิต ไชยชมพู
เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เลขยกกำลัง ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทิงวิทยาคม
เริ่มเผยแพร่ 08-04-2017
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม 226 คน

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

ชื่อผลงาน  :  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง  เลขยกกำลัง  ระหว่างการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ    ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อผู้ศึกษา  :  นายอนุชิต  ไชยชมพู
สาขาวิชา  :  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ปีการศึกษา  :  2559 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  เลขยกกำลังของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่โรงเรียนเทิงวิทยาคม  ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  เลขยกกำลัง  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนเทิงวิทยาคม  ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลอง  ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  และนักเรียนกลุ่มควบคุม  ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนเทิงวิทยาคม  ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  เลขยกกำลัง  กลุ่มตัวอย่าง  ที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนเทิงวิทยาคม  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2559  จำนวน ห้องเรียน  ได้มาโดยการสุ่มแบบเกาะกลุ่ม (Random  Sampling)   โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม  ด้วยการจับฉลาก  คือ  นักเรียนกลุ่มทดลอง  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ห้องเรียนที่  10  จำนวน 40  คน ซึ่งได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์   และนักเรียนกลุ่มควบคุม  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ห้องเรียนที่  จำนวน 38  คน ซึ่งได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง  เลขยกกำลัง  เป็นข้อสอบแบบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ 4  ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ แผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง เลขยกกำลัง  จำนวน  14  แผนการจัดการเรียนรู้  แผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ  เรื่อง เลขยกกำลัง  จำนวน  14  แผนการจัดการเรียนรู้  และแบบสอบถามความพึงพอใจ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง  จำนวน 15 ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบค่าที (t – test)   โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป  

                   ผลการศึกษาพบว่า 

                  1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนเทิงวิทยาคม  ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  เลขยกกำลัง  มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01   
                  2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  โรงเรียนเทิงวิทยาคม  ของนักเรียนกลุ่มทดลอง  ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  เลขยกกำลัง  มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01   และนักเรียนกลุ่มควบคุม  ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ  มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01      
                 3.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  โรงเรียนเทิงวิทยาคม  ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  เลขยกกำลัง  อยู่ในระดับมากที่สุด  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01      

     
File PDF Name:  
Not Found
 
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th