Academic dissemination system

Thoengwittayakhom School.

นายกฤตยศ วรรณสาร

ผู้เผยแพร่ผลงาน


เรื่อง : รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชา ว31202 ฟิสิกส์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง งานและพลังงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

เริ่มเผยแพร่ : 19-03-2018

สถิติผู้เยี่ยมชม 831 คน

บทคัดย่อ

           การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชา ว31202 ฟิสิกส์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง งานและพลังงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชา ว31202 ฟิสิกส์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง งานและพลังงาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เมื่อผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ว31202 ฟิสิกส์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องงานและพลังงาน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ว31202 ฟิสิกส์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง งานและพลังงาน ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนเน้นหนักทางวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำนวน 3 ห้องเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 114 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 ที่กำลังศึกษาแผนการเรียนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทิงวิทยาคม จำนวน 34 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่ายด้วยการจับสลาก ดำเนินการโดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้นแบบกลุ่มเดียว สอบก่อนและสอบหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ เอกสารประกอบการเรียน จำนวน 5 เรื่อง แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 7 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 20 ข้อคำถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าประสิทธิภาพ ค่าเฉลี่ยร้อยละ และการทดสอบค่าที ผลการศึกษาพบว่า เอกสารประกอบการเรียนวิชา ว31202 ฟิสิกส์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง งานและพลังงาน ทั้ง 5 ชุด มีประสิทธิภาพ 84.03/84.71 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 โดยทุกชุด มีคะแนนรวมระหว่างเรียนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด คือ 82.01, 85.84, 85.59, 84.93 และ 81.06 ตามลำดับ เป็นไปตามสมมุติฐาน คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 จำนวน 34 คนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง มีค่า x ̅= 25.41, S.D. = 2.02 หลังเรียนสูงกว่าค่า x ̅ = 13.91, S.D.=3.05 ก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่า t = 42.93 df = 33 เป็นไปตามสมมุติฐาน และความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ว31202 ฟิสิกส์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง งานและพลังงาน อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นไปตามสมมุติฐาน

Not Found : ไม่มีเอกสารประกอบ

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 08-9825-8225  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th