ผู้เผยแพร่ผลงาน : นายกฤตยศ วรรณสาร
เรื่อง รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาเพิ่มเติม วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 2 ว31202 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : งานและพลังงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
เริ่มเผยแพร่ 19-03-2018
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม 638 คน

บทคัดย่อ

รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาเพิ่มเติม วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 2 ว31202 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : งานและพลังงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน วิชา ว31202 ฟิสิกส์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : งานและพลังงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 2 ว31202 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : งานและพลังงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัด การเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชา ว31202 ฟิสิกส์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : งานและพลังงานประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 220 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 จำนวน 34 คน ได้มาโดยวิธีสุ่มแบบเจาะจง ดำเนินการวิจัยโดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น แบบกลุ่มเดียว สอบก่อนและสอบหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ เอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : งานและพลังงาน จำนวน 5 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 12 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 20 ข้อคำถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าประสิทธิภาพ ค่าเฉลี่ยร้อยละ และการทดสอบค่าที ผลการศึกษา พบว่า 1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน (E1/E2) ชุดที่ 1-5 มีค่า E1/E2 เท่ากับ 84.57/83.58 ซึ่งสูงกว่า เกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ 80/80 เป็นไปตามสมมุติฐาน 2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 จำนวน 34 คน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง มีคะแนนหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียน ( x ̅ = 27.46, S.D.= 0.95) สูงกว่าคะแนนก่อนการใช้เอกสารประกอบการเรียน ( x ̅=15.63, S.D. = 1.70) ที่ df=34 ที่นัยสำคัญระดับ .01 เป็นไปตามสมมุติฐาน 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 จำนวน 34 คน มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x ̅= 4.89, S.D = 0.22) เป็นไปตามสมมุติฐาน
     
File PDF Name: 48.pdf 
    
Download File
 
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th