ผู้เผยแพร่ผลงาน : นางพิสมัย วิศิษฏ์ลานนท์
เรื่อง ชุดการเรียนรู้ผังกราฟฟิก คิดวิเคราะห์จากบทไพเราะวรรณคดีไทย
เริ่มเผยแพร่ 02-02-2017
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม 133 คน

บทคัดย่อ

     ชุดการเรียนรู้ผังกราฟฟิก คิดวิเคราะห์จากบทไพเราะวรรณคดีไทยวิชา ท๒๒๑๐๑ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓เรื่อง คิดวิเคราะห์จาก          บทไพเราะวรรณคดีไทย ได้สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถคิดวิเคราะห์เรื่องราวจากบทวรรณคดีไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน     ๕ เรื่อง ได้แก่ เรื่อง โคลงภาพพระราชพงศาวดาร เรื่อง บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน         วิศวกรรมาและสามัคคีเสวก เรื่อง รามเกียรติ์ตอน นารายณ์ปราบนนทก เรื่อง กาพย์       ห่อโคลงประพาสธารทองแดง และเรื่อง โคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางศ์ และสามารถสรุปองค์ความรู้และแนวคิดลงในผังกราฟฟิกแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง โดยใช้สำนวนภาษาในการเขียนได้ถูกต้องตามอักขรวิธี สามารถแปลความ ตีความ วิเคราะห์ความจากเรื่อง       ที่อ่าน และเขียนสื่อสารนำเสนอได้อย่างชัดเจน ตรงประเด็น บรรลุสาระมาตรฐาน           การเรียนรู้ ตัวชี้วัด ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
            ชุดการเรียนรู้ผังกราฟฟิก คิดวิเคราะห์จากบทไพเราะวรรณคดีไทยชุดนี้ เป็นชุด ที่ ๑ เรื่อง โคลงภาพพระราชพงศาวดาร ซึ่งกล่าวถึงวีรกรรมที่ควรค่าแก่การยกย่อง ของบรรพบุรุษไทยในอดีต เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ       อันยิ่งใหญ่ เกิดความภาคภูมิใจในเกียรติคุณของบรรพชน
            หวังว่าชุดการเรียนรู้ผังกราฟฟิก คิดวิเคราะห์จากบทไพเราะวรรณคดีไทยทุกเรื่องคงจะเป็นชุดการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดคุณค่าที่ได้จากการอ่าน และส่งเสริมพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ให้แก่นักเรียนได้เป็นอย่างดี
 
                                                                           นางพิสมัย    วิศิษฏ์ลานนท์
     
File PDF Name: 47.pdf 
    
Download File
 
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th