ผู้เผยแพร่ผลงาน : นางโสพิน ไชยะ
เรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เริ่มเผยแพร่ 9-12-2016
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม 788 คน

บทคัดย่อ

                 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ รายวิชาเพิ่มเติม รหัสวิชา อ23207หน่วยการเรียนรู้ที่ 1เรื่อง Reading Strategies for Daily Lifeสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทิงวิทยาคมที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ รายวิชาเพิ่มเติม รหัสวิชา อ23207หน่วยการเรียนรู้ที่ 1เรื่อง Reading Strategies for Daily Life 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทิงวิทยาคม ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ รายวิชาเพิ่มเติม รหัสวิชา อ23207หน่วยการเรียนรู้ที่ 1เรื่อง Reading Strategies for Daily Life กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนที่ 1โรงเรียนเทิงวิทยาคม ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2559จำนวน 40 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีนักเรียนกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลางและกลุ่มอ่อนรวมอยู่ในกลุ่มนี้ ดังนั้น ผู้ศึกษา ต้องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์กับนักเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ รายชาเพิ่มเติม รหัสวิชา อ23207หน่วยการเรียนรู้ที่ 1เรื่อง Reading Strategies for Daily Life สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3จำนวน 7 แผน แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ รายวิชาเพิ่มเติม รหัสวิชา อ23207หน่วยการเรียนรู้ที่ 1เรื่อง Reading Strategies for Daily Lifeสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 จำนวน 7 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ รายวิชาเพิ่มเติม รหัสวิชา อ23207เป็นข้อสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4ตัวเลือก จำนวน 40ข้อ และแบบประเมิน     ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ รายวิชาเพิ่มเติม รหัสวิชา อ23207หน่วยการเรียนรู้ที่ 1เรื่อง Reading Strategies for Daily Life จำนวน 15ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ()ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s)และทดสอบ  ค่าที (t – test)
                ผลการศึกษา พบว่า แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ รายวิชาเพิ่มเติม รหัสวิชา อ23207หน่วยการเรียนรู้ที่ 1เรื่อง Reading Strategies for Daily Lifeสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทิงวิทยาคม มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.56/82.97ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ รายวิชาเพิ่มเติม รหัสวิชา อ23207หน่วยการเรียนรู้ที่ 1เรื่อง Reading Strategies for Daily Lifeโรงเรียนเทิงวิทยาคม มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ รายวิชาเพิ่มเติม รหัสวิชา อ23207หน่วยการเรียนรู้ที่ 1เรื่อง Reading Strategies for Daily Life สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนเทิงวิทยาคมอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.51, s = 0.29)
 
     
File PDF Name:  
Not Found
 
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th