เผยแพร่ผลงานวิชาการ

รายงานการวิจัย, แบบฝึกหัด, เอกสารประกอบการเรียนรู้.

ผู้เผยแพร่ผลงาน : นางพิสมัย วิศิษฏ์ลานนท์

เรื่อง  แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เริ่มเผยแพร่ 25-02-2015

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม 661 คน

บทคัดย่อ

          

แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ที่บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
           แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ที่บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน รหัส ท ๒๒๑๐๑  สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โดยเน้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตบนทางสายกลาง เช่นมีความพอประมาณ  มีเหตุผล  มีภูมิคุ้มกันทีดี มีความรู้โดยการนำความรู้มาใช้วางแผนในการดำเนินชีวิต  มีความซื่อสัตย์สุจริต สามัคคี  และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ ฯ มีทั้งหมด  ๕  เล่ม ดังนี้

                         เล่มที่  ๑  เรื่อง เติมชีวิตคิดวิเคราะห์
                         เล่มที่  ๒ เรื่อง  เจาะข่าวเด่น
                         เล่มที่  ๓  เรื่อง  เพลินกับบทเพลง
                         เล่มที่  ๔  เรื่อง ครื้นเครงนิทาน
                         เล่มที่  ๕  เรื่อง วิจารณ์บทความ

File PDF Name: 37.pdf 
    
Download File

 
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th