ผู้เผยแพร่ผลงาน : นางพัชรินทร์ แก้วมาลา
เรื่อง แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ม.3
เริ่มเผยแพร่ 02-10-2014
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม 801 คน

บทคัดย่อ

          

บบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐานหน่วยที่  1  All About Me  เรื่อง  การเขียนข้อมูลส่วนตัว (Myself)  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่จัดทำขึ้น  เพื่อแก้ไขปัญหาทักษะการเขียนและเพิ่มพูนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน และเป็นการสนองตอบต่อหลักการและจุดมุ่งหมายของ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 ด้านการเรียนภาษาอังกฤษ  ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการเขียนภาษาเพื่อสื่อสาร  และใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ตลอดจนเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  ในส่วนของเนื้อหาของแบบฝึกทักษะประกอบด้วยเนื้อหา จำนวน  8  เล่ม  ดังต่อไปนี้

แบบฝึกทักษะ  เล่มที่  1  เรื่อง  การเขียนข้อมูลส่วนตัว  (Myself)

แบบฝึกทักษะ  เล่มที่  2  เรื่อง  การเขียน............................

แบบฝึกทักษะ  เล่มที่  3  เรื่อง  การเขียน.........................

แบบฝึกทักษะ  เล่มที่  4  เรื่อง  การเขียน...............................

แบบฝึกทักษะ  เล่มที่  5  เรื่อง  การเขียน.............................

แบบฝึกทักษะ  เล่มที่  6  เรื่อง  การเขียนเรื่อง...........................

แบบฝึกทักษะ  เล่มที่  7  เรื่อง  การเขียนเรื่อง............................

แบบฝึกทักษะ  เล่มที่  8  เรื่อง  การเขียนเรื่อง.........................

แบบฝึกทักษะการเขียนช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น

ทั้งมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ  และนำสิ่งที่เรียนรู้จากในชั้นเรียนไปใช้  

ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

นางพัชรินทร์  แก้วมาลา

     
File PDF Name: 35.pdf 
    
Download File
 
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th