Academic dissemination system

Thoengwittayakhom School.

นายสาริกา นาเมืองรักษ์

ผู้เผยแพร่ผลงาน


เรื่อง : บทเรียนสำเร็จรูป การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย

เริ่มเผยแพร่ : 21-07-2014

สถิติผู้เยี่ยมชม 1428 คน

บทคัดย่อ

บทเรียนสำเร็จรูป
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชาประวัติศาสตร์ไทย  รหัสวิชา ส 21104
เรื่อง การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย
โดย นายสาริกา  นาเมืองรักษ์
โรงเรียนเทิงวิทยาคม  อำเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย
    
      บทเรียนสำเร็จรูปชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาประวัติศาสตร์ไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุด ประวัติศาสตร์สุโขทัย ประกอบด้วยบทเรียนสำเร็จรูป 6 เล่มได้แก่
            เล่มที่ 1 เรื่อง การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย
            เล่มที่ 2 เรื่อง พัฒนาการด้านการเมืองการปกครองของอาณาจักรสุโขทัย
            เล่มที่ 3 เรื่อง พัฒนาการด้านเศรษฐกิจของอาณาจักรสุโขทัย
            เล่มที่ 4 เรื่อง พัฒนาการด้านสังคมของอาณาจักรสุโขทัย
            เล่มที่ 5 เรื่อง พัฒนาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของอาณาจักรสุโขทัย
            เล่มที่ 6 เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัย
            บทเรียนเล่มนี้เป็นเล่มที่ 1 เรื่องการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย ได้กำหนดเนื้อหาตามมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2251 ซึ่งผู้เรียนสามารถศึกษาเนื้อหาได้จากบทเรียนโดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นการฝึกความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ต่อภาระหน้าที่ของตนเอง  และเกิดความเข้าใจในแต่ละบทเรียนจะมีการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ และมีการเฉลยคำตอบหลังกิจกรรมในแต่ละกรอบ โดยจัดเนื้อหา และวิธีการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เรียงลำดับเนื้อหาจากง่ายไปหาเนื้อหายาก ผู้เรียนสามารถค้นพบการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการทดสอบก่อนเรียน และทดสอบหลังเรียนเพื่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ และเกิดความเข้าใจความรู้พื้นฐานทางประวัติศาสตร์ที่ดีขึ้น
            ผู้จัดทำหวังว่าบทเรียนสำเร็จรูปเล่มนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียน และผู้สนใจนำไปพัฒนาการเรียนรู้ต่อไป
           
 
                                                                                    สาริกา  นาเมืองรักษ์

Not Found : ไม่มีเอกสารประกอบ

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 08-9825-8225  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th