ผู้เผยแพร่ผลงาน : นางสาวนฤมล ทองสา
เรื่อง บทเรียนสำเร็จรูป
เริ่มเผยแพร่ 30-05-2014
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม 638 คน

บทคัดย่อ

          บทเรียนสำเร็จรูปชุดนี้จัดทำขึ้น เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา สังคมศึกษา รหัสวิชา ส21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สาระการเรียนรู้ ศาสนา ศีลธรรมจริยธรรม เนื้อหาสาระที่จัดทำเป็น หน่วยการเรียนรู้ ที่ 3 ชื่อชุดบทเรียนสำเร็จรูปคือ ชุดพระสังฆรัตน์ ประกอบด้วยบทเรียนสำเร็จรูป 7 เล่ม บทเรียนสำเร็จรูปเล่มนี้เป็นเล่มที่ 1 เรื่อง หน้าที่ชาวพุทธ วัตถุประสงค์ในการจัดทำบทเรียนสำเร็จรูป เพื่อใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุ่งเน้นให้ครูปรับเปลี่ยนจากการเป็นผู้ถ่ายทอดมาเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ โดยเสนอแนะวิธีการเรียนให้ผู้เรียนได้ค้นพบความรู้ จากการปฏิบัติด้วยตนเองจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ อีกทั้งจัดกิจกรรมการเรียน จะต้องให้ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลอีกด้วย ดังนั้นจึงถือได้ว่า สื่อการเรียนประเภทนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทเรียนสำเร็จรูปเรื่องนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และผู้ที่สนใจนำไปพัฒนาการเรียนรู้ต่อไป
     
File PDF Name: 30.doc 
    
Download File
 
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th