เผยแพร่ผลงานวิชาการ

รายงานการวิจัย, แบบฝึกหัด, เอกสารประกอบการเรียนรู้.

ผู้เผยแพร่ผลงาน : นางสุกัญญา บุตรพรม

เรื่อง  รายงานการศึกษาการอ่านออกเสียง ร และคำควบกล้ำ ร ล ว สำหรับ นักเรียน ม.1

เริ่มเผยแพร่ 23-08-2013

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม 802 คน

บทคัดย่อ

           การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (experimental research) โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาความสามารถในการอ่านออกเสียง ร และคำควบกล้ำ ร ล ว ก่อนเรียน (pretest) และหลังเรียน (posttest) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทิงวิทยาคมที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและ (2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนการอ่านออกเสียง ร และคำควบกล้ำ ร ล ว ประชากรที่ใช้การวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1และ 1//2 โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จำนวน 481 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน การวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/ 2 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple random sampling) โดยวิธีการจับสลากมา 1 ห้อง จำนวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ (1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนการอ่านออกเสียง ร และคำควบกล้ำ ร ล ว (2) แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน (3) แบบวัดความสามารถในการอ่านออกเสียง ร และคำควบกล้ำ ร ล ว (4) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (5) เกณฑ์การประเมินการวัดความสามารถการอ่านออกเสียง ร และคำควบกล้ำ ร ล ว (6) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนการอ่านออกเสียง ร และคำควบกล้ำ ร ล ว สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test ผลการวิจัยปรากฏว่า ความสามารถในการอ่านออกเสียง ร และคำควบกล้ำ ร ล ว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทิงวิทยาคม ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หลังเรียน (posttest) สูงกว่าก่อนเรียน (pretest) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นักเรียนมีความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน ออกเสียง ร และคำควบกล้ำ ร ล ว อยู่ในระดับมากที่สุด
File PDF Name: 22.pdf 
    
Download File

 
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th