เผยแพร่ผลงานวิชาการ

รายงานการวิจัย, แบบฝึกหัด, เอกสารประกอบการเรียนรู้.

ผู้เผยแพร่ผลงาน : นายอาหนึ่ง ชูไวย

เรื่อง  โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง แผนภาพการกระจายกำลังสองสมบูรณ์ n พจน์ ด้วยวิธีตารางสูตรการคูณ The nth Perfect Square Expansions Diagram by Using Multip

เริ่มเผยแพร่ 24-11-2012

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม 1882 คน

บทคัดย่อ

          การศึกษาในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิธีการหาสูตรทั่วไป (general term) จากการกระจายกำลังสองสมบูรณ์ n พจน์ ศึกษารูปการกระจายกำลังสองสมบูรณ์ n พจน์ ด้วยตารางสูตรการคูณแทนวิธีการใช้ทฤษฎีบทอเนกนาม ศึกษารูปแบบการนำเสนอผลการกระจายกำลังสองสมบูรณ์ n พจน์ ด้วยตารางสูตรการคูณโดยใช้แผนภาพการกระจาย และศึกษาสมบัติอื่นๆ ที่ได้การกระจายกำลังสองสมบูรณ์ n พจน์ ซึ่งสำหรับทุกจำนวนจริง พบว่า สูตรทั่วไปจากการกระจาย รูปแบบการกระจายกำลังสองสมบูรณ์ n พจน์ ด้วยตารางสูตรการคูณ ได้ผลลัพธ์ดังนี้ รูปแบบการกระจายกำลังสองสมบูรณ์ n พจน์ ของ สามารถเขียนแทนด้วยผลบวกของทุกพจน์ ด้วยแผนภาพการกระจายได้ดังนี้ รูปแบบการกระจายกำลังสองสมบูรณ์ n พจน์ ของ สามารถเขียนจัดรูปพจน์แสดงในรูปเมทริกซ์สมมาตรได้ดังนี้ จากข้อ 4. รูปแบบการกระจายกำลังสองสมบูรณ์ n พจน์ ของ สามารถเขียนแสดงในรูปเมทริกซ์สามเหลี่ยมบน หรือ เมทริกซ์สามเหลี่ยมล่าง ได้ดังนี้ หรือ จำนวนพจน์ของ โดยที่ < และ เท่ากับ พจน์, และสัมพันธ์กับสามเหลี่ยมปาสคาล ดังนี้ จำนวนพจน์ทั้งหมดจากการกระจาย เท่ากับ พจน์ คำสำคัญ: แผนภาพการกระจาย, กำลังสองสมบูรณ์, สามเหลี่ยมปาสคาล, ทฤษฎีบททวินาม, ทฤษฎีบทอเนกนาม
File PDF Name: 21.pdf 
    
Download File

 
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th