เผยแพร่ผลงานวิชาการ

รายงานการวิจัย, แบบฝึกหัด, เอกสารประกอบการเรียนรู้.

ผู้เผยแพร่ผลงาน : นางรัตติยา วงศ์วุฒิ

เรื่อง  โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสำรวจ เรื่อง คณิตศาสตร์กับวิถีชีวิตชาวนา

เริ่มเผยแพร่ 18-09-2012

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม 1904 คน

บทคัดย่อ

          บทคัดย่อ โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง คณิตศาสตร์กับวิถีชีวิตชาวนา จัดทำโดย 1. เด็กชายอภิเดช เจริญทรัพย์ ม.1/10 2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ อินต๊ะสิน ม.1/10 3. เด็กหญิงกัลยรัตน์ โนราช ม.1/11 ปีการศึกษา 2554 โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสำรวจ เรื่องคณิตศาสตร์กับวิถีชีวิตชาวนา สำรวจในเรื่องต้นทุนการทำนาและกำไรหรือผลผลิตในการทำนาโดยแยกประเภทการทำนาแบบนาดำและนาหว่านของคนในชุมชน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จำนวน 3 หมู่บ้าน มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลต้นทุนและกำไรหรือผลผลิตการทำนาดำ เพื่อเพื่อศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลต้นทุนและกำไรหรือผลผลิตการทำนาหว่าน เพื่อเปรียบเทียบต้นทุนและกำไรหรือผลผลิตของการทำนาดำและนาหว่าน เป็นข้อมูลให้ผู้ปกครองและชุมชนได้ทราบเพื่อการวางแผนในการทำในในปีต่อไปและ เพื่อนำความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ในเรื่องการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ร้อยละในชีวิตประจำวัน และการนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิแท่ง ปรากฏผลดังนี้ ชาวนา จำนวน 60 ครัวเรือน ทำนาดำ 42 ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ 70.00 ทำนาหว่าน 18 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 30.00 การลงทุนในการทำนาประเภทนาดำมีต้นทุนสูงกว่านาหว่าน คือต้นทุนทำนาดำ ค่าเฉลี่ยต่อไร่ คือ 4,171.34 บาท ต้นทุนทำนาหว่าน มีค่าเฉลี่ยต่อไร่ คือ 3,622.64 บาท ผลผลิตในการทำนาประเภทนาดำ มีผลผลิตที่สูงกว่านาหว่าน คือ ผลผลิตทำนาดำมีจำนวนข้าวที่ได้เป็นถังต่อไร่ มีค่าเฉลี่ยคือ 101.75 มีกำไรในการจำหน่ายข้าว คิดเป็นร้อยละ 339.08 ผลผลิตทำนาหว่านมีจำนวนข้าวที่ได้เป็นถังต่อไร่ มีค่าเฉลี่ยคือ 75.67 มีกำไรในการจำหน่ายข้าว คิดเป็นร้อยละ 275.89
File PDF Name: 12.pdf 
    
Download File

 
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th