ผู้เผยแพร่
ชื่อผลงาน
ว/ด/ป
รายละเอียด

นางสาวนฤมล ทองสา

E-book วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

เผยแพร่ : 30-08-2012
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม : 665 ครั้ง

30-08-2012

นางพนิดา แก้วมาลา

รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้(Inquiry Cycles : 5Es) วิชาชีววิทยา หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม

เผยแพร่ : 06-01-2012
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม : 1223 ครั้ง

06-01-2012

นายโยธิน ศิริเอ้ย

เขียนโปรแกรมคิดเกรดด้วยภาษา php

เผยแพร่ : 06-12-2011
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม : 767 ครั้ง

06-12-2011

นางณัชชา เรือนมูล

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอนรายวิชา ว32102 ดาราศาสตร์และอวกาศ เรื่อง ดาวฤกษ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เผยแพร่ : 06-12-2011
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม : 1046 ครั้ง

06-12-2011

นายโยธิน ศิริเอ้ย

เอกสารประกอบสร้างโปรแกรม Log in ด้วยภาษา PHP

เผยแพร่ : 03-12-2011
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม : 676 ครั้ง

03-12-2011

นายโยธิน ศิริเอ้ย

สร้างสื่อการเรียนการสอนด้วย Flash

เผยแพร่ : 26-09-2011
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม : 756 ครั้ง

26-09-2011

นายโยธิน ศิริเอ้ย

แบบฝึกการเขียนโปรแกรมเกมทายเลข จากโปรแกรม Visual Basic 6.0

เผยแพร่ : 25-09-2011
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม : 811 ครั้ง

25-09-2011

นายโยธิน ศิริเอ้ย

แบบฝึกการเขียนโปรแกรมเครื่องคิดเลข จากโปรแกรม Visual Basic 6.0

เผยแพร่ : 24-09-2011
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม : 720 ครั้ง

24-09-2011
หน้าที่ : [1][2][3][4]
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th


ปิดหน้าต่างนี้