ผู้เผยแพร่
ชื่อผลงาน
ว/ด/ป
รายละเอียด

นางปุญญิสา ยอดสุวรรณ

ลีลาการใช้ภาษาไทยเพื่อกิจกรรมการแสดง

เผยแพร่ : 07-07-2014
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม : 814 ครั้ง

07-07-2014

นางปุญญิสา ยอดสุวรรณ

ลีลาการใช้ภาษาไทยเพื่อกิจกรรมการแสดง

เผยแพร่ : 07-07-2014
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม : 553 ครั้ง

07-07-2014

นางสาวนฤมล ทองสา

บทเรียนสำเร็จรูป

เผยแพร่ : 30-05-2014
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม : 575 ครั้ง

30-05-2014

นางรัตติยา วงศ์วุฒิ

: ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต

เผยแพร่ : 19-03-2014
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม : 1566 ครั้ง

19-03-2014

นางสุกัญญา บุตรพรม

เผยแพร่งานวิเคราะห์วรรณคดี.และเอกสารประกอบการสอน

เผยแพร่ : 21-10-2013
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม : 641 ครั้ง

21-10-2013

นางสุกัญญา บุตรพรม

รายงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการร้องเพลงกล่อมเด็ก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เผยแพร่ : 04-10-2013
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม : 622 ครั้ง

04-10-2013

นางพิสมัย วิศิษฏ์ลานนท์

รายงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการร้องเพลงกล่อมเด็ก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เผยแพร่ : 04-10-2013
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม : 619 ครั้ง

04-10-2013

นางสุกัญญา บุตรพรม

รายงานการศึกษาการอ่านออกเสียง ร และคำควบกล้ำ ร ล ว สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย โดยใช้การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

เผยแพร่ : 03-10-2013
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม : 962 ครั้ง

03-10-2013

นางพิสมัย วิศิษฏ์ลานนท์

เอกสารผลงานทางวิชาการและสื่อการเรียนรู้

เผยแพร่ : 02-10-2013
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม : 596 ครั้ง

02-10-2013

นางสุกัญญา บุตรพรม

รายงานการศึกษาการอ่านออกเสียง ร และคำควบกล้ำ ร ล ว สำหรับ นักเรียน ม.1

เผยแพร่ : 23-08-2013
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม : 719 ครั้ง

23-08-2013
หน้าที่ : [1][2][3][4]
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th


ปิดหน้าต่างนี้