ผู้เผยแพร่
ชื่อผลงาน
ว/ด/ป
รายละเอียด
เผยแพร่ : 25-11-2017
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม : 3 ครั้ง

25-11-2017

นางพนิดา แก้วมาลา

รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เผยแพร่ : 09-10-2016
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม : 1180 ครั้ง

09-10-2016

นางรัตนา อินต๊ะวิยะ

ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เผยแพร่ : 19-02-2016
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม : 639 ครั้ง

19-02-2016

นางสาวดอกอ้อ เทพจักร

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

เผยแพร่ : 05-08-2015
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม : 1326 ครั้ง

05-08-2015

นางจอมขวัญ โสภา

ชุดการสอนกิจกรรมแนะแนว เพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

เผยแพร่ : 25-07-2015
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม : 860 ครั้ง

25-07-2015

นางโสพิน ไชยะ

รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เผยแพร่ : 17-07-2015
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม : 664 ครั้ง

17-07-2015

นางพิสมัย วิศิษฏ์ลานนท์

แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เผยแพร่ : 25-02-2015
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม : 533 ครั้ง

25-02-2015

นางภรัณยา การเก็บ

ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เผยแพร่ : 29-12-2014
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม : 999 ครั้ง

29-12-2014

นางพัชรินทร์ แก้วมาลา

แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ม.3

เผยแพร่ : 02-10-2014
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม : 714 ครั้ง

02-10-2014

นายสาริกา นาเมืองรักษ์

บทเรียนสำเร็จรูป การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย

เผยแพร่ : 21-07-2014
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม : 1031 ครั้ง

21-07-2014
หน้าที่ : [1][2][3][4]
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th


ปิดหน้าต่างนี้