เอกสารเลขที่ 47

Post : 16-02-2018
 อ่าน 3 ครั้ง

นางสาวกรรณิกา ปัญญะติ
เอกสารเลขที่ 46

ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

Post : 09-01-2018
 อ่าน 263 ครั้ง

นางพนิดา แก้วมาลา
เอกสารเลขที่ 44

รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Post : 09-10-2016
 อ่าน 1,208 ครั้ง

นางรัตนา อินต๊ะวิยะ
เอกสารเลขที่ 41

ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Post : 19-02-2016
 อ่าน 661 ครั้ง

นางสาวดอกอ้อ เทพจักร
เอกสารเลขที่ 40

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

Post : 05-08-2015
 อ่าน 1,340 ครั้ง

นางจอมขวัญ โสภา
เอกสารเลขที่ 39

ชุดการสอนกิจกรรมแนะแนว เพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

Post : 25-07-2015
 อ่าน 879 ครั้ง

นางโสพิน ไชยะ
เอกสารเลขที่ 38

รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Post : 17-07-2015
 อ่าน 679 ครั้ง

นางพิสมัย วิศิษฏ์ลานนท์
เอกสารเลขที่ 37

แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Post : 25-02-2015
 อ่าน 549 ครั้ง

นางภรัณยา การเก็บ
เอกสารเลขที่ 36

ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Post : 29-12-2014
 อ่าน 1,016 ครั้ง

นางพัชรินทร์ แก้วมาลา
เอกสารเลขที่ 35

แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ม.3

Post : 02-10-2014
 อ่าน 740 ครั้ง
 ปิดหน้าต่างนี้