นางรัตติยา วงศ์วุฒิ
เอกสารเลขที่ 13

ผลงานดีเด่นของนักเรียน ปีการศึกษา 2552

Post : 18-09-2012
 อ่าน 773 ครั้ง

นางรัตติยา วงศ์วุฒิ
เอกสารเลขที่ 12

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสำรวจ เรื่อง คณิตศาสตร์กับวิถีชีวิตชาวนา

Post : 18-09-2012
 อ่าน 1,787 ครั้ง

นางสาวนฤมล ทองสา
เอกสารเลขที่ 11

E-book วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

Post : 30-08-2012
 อ่าน 693 ครั้ง

นางพนิดา แก้วมาลา
เอกสารเลขที่ 10

รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้(Inquiry Cycles : 5Es) วิชาชีววิทยา หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม

Post : 06-01-2012
 อ่าน 1,252 ครั้ง

นายโยธิน ศิริเอ้ย
เอกสารเลขที่ 8

เขียนโปรแกรมคิดเกรดด้วยภาษา php

Post : 06-12-2011
 อ่าน 792 ครั้ง

นางณัชชา เรือนมูล
เอกสารเลขที่ 7

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอนรายวิชา ว32102 ดาราศาสตร์และอวกาศ เรื่อง ดาวฤกษ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

Post : 06-12-2011
 อ่าน 1,078 ครั้ง

นายโยธิน ศิริเอ้ย
เอกสารเลขที่ 6

เอกสารประกอบสร้างโปรแกรม Log in ด้วยภาษา PHP

Post : 03-12-2011
 อ่าน 709 ครั้ง

นายโยธิน ศิริเอ้ย
เอกสารเลขที่ 4

สร้างสื่อการเรียนการสอนด้วย Flash

Post : 26-09-2011
 อ่าน 780 ครั้ง

นายโยธิน ศิริเอ้ย
เอกสารเลขที่ 3

แบบฝึกการเขียนโปรแกรมเกมทายเลข จากโปรแกรม Visual Basic 6.0

Post : 25-09-2011
 อ่าน 833 ครั้ง

นายโยธิน ศิริเอ้ย
เอกสารเลขที่ 1

แบบฝึกการเขียนโปรแกรมเครื่องคิดเลข จากโปรแกรม Visual Basic 6.0

Post : 24-09-2011
 อ่าน 752 ครั้ง
 ปิดหน้าต่างนี้