นางสาวนฤมล ทองสา

E-book วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

Post : 30-08-2012
 อ่าน 672 ครั้ง

นางพนิดา แก้วมาลา

รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้(Inquiry Cycles : 5Es) วิชาชีววิทยา หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม

Post : 06-01-2012
 อ่าน 1229 ครั้ง

นายโยธิน ศิริเอ้ย

เขียนโปรแกรมคิดเกรดด้วยภาษา php

Post : 06-12-2011
 อ่าน 775 ครั้ง

นางณัชชา เรือนมูล

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอนรายวิชา ว32102 ดาราศาสตร์และอวกาศ เรื่อง ดาวฤกษ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

Post : 06-12-2011
 อ่าน 1055 ครั้ง

นายโยธิน ศิริเอ้ย

เอกสารประกอบสร้างโปรแกรม Log in ด้วยภาษา PHP

Post : 03-12-2011
 อ่าน 687 ครั้ง

นายโยธิน ศิริเอ้ย

สร้างสื่อการเรียนการสอนด้วย Flash

Post : 26-09-2011
 อ่าน 761 ครั้ง

นายโยธิน ศิริเอ้ย

แบบฝึกการเขียนโปรแกรมเกมทายเลข จากโปรแกรม Visual Basic 6.0

Post : 25-09-2011
 อ่าน 819 ครั้ง

นายโยธิน ศิริเอ้ย

แบบฝึกการเขียนโปรแกรมเครื่องคิดเลข จากโปรแกรม Visual Basic 6.0

Post : 24-09-2011
 อ่าน 731 ครั้ง
 ปิดหน้าต่างนี้