นายสาริกา นาเมืองรักษ์
เอกสารเลขที่ 33

บทเรียนสำเร็จรูป การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย

Post : 21-07-2014
 อ่าน 1,171 ครั้ง

นางปุญญิสา ยอดสุวรรณ
เอกสารเลขที่ 32

ลีลาการใช้ภาษาไทยเพื่อกิจกรรมการแสดง

Post : 07-07-2014
 อ่าน 924 ครั้ง

นางปุญญิสา ยอดสุวรรณ
เอกสารเลขที่ 31

ลีลาการใช้ภาษาไทยเพื่อกิจกรรมการแสดง

Post : 07-07-2014
 อ่าน 661 ครั้ง

นางสาวนฤมล ทองสา
เอกสารเลขที่ 30

บทเรียนสำเร็จรูป

Post : 30-05-2014
 อ่าน 678 ครั้ง

นางรัตติยา วงศ์วุฒิ
เอกสารเลขที่ 29

: ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต

Post : 19-03-2014
 อ่าน 1,963 ครั้ง

นางสุกัญญา บุตรพรม
เอกสารเลขที่ 27

เผยแพร่งานวิเคราะห์วรรณคดี.และเอกสารประกอบการสอน

Post : 21-10-2013
 อ่าน 735 ครั้ง

นางสุกัญญา บุตรพรม
เอกสารเลขที่ 26

รายงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการร้องเพลงกล่อมเด็ก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนเทิงวิทยาคม

Post : 04-10-2013
 อ่าน 715 ครั้ง

นางพิสมัย วิศิษฏ์ลานนท์
เอกสารเลขที่ 25

รายงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการร้องเพลงกล่อมเด็ก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนเทิงวิทยาคม

Post : 04-10-2013
 อ่าน 710 ครั้ง

นางสุกัญญา บุตรพรม
เอกสารเลขที่ 24

รายงานการศึกษาการอ่านออกเสียง ร และคำควบกล้ำ ร ล ว สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย โดยใช้การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

Post : 03-10-2013
 อ่าน 1,099 ครั้ง

นางพิสมัย วิศิษฏ์ลานนท์
เอกสารเลขที่ 23

เอกสารผลงานทางวิชาการและสื่อการเรียนรู้

Post : 02-10-2013
 อ่าน 682 ครั้ง
 ปิดหน้าต่างนี้