นางพิสมัย วิศิษฏ์ลานนท์
เอกสารเลขที่ 23

เอกสารผลงานทางวิชาการและสื่อการเรียนรู้

Post : 02-10-2013
 อ่าน 617 ครั้ง

นางสุกัญญา บุตรพรม
เอกสารเลขที่ 22

รายงานการศึกษาการอ่านออกเสียง ร และคำควบกล้ำ ร ล ว สำหรับ นักเรียน ม.1

Post : 23-08-2013
 อ่าน 741 ครั้ง

นายอาหนึ่ง ชูไวย
เอกสารเลขที่ 21

โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง แผนภาพการกระจายกำลังสองสมบูรณ์ n พจน์ ด้วยวิธีตารางสูตรการคูณ The nth Perfect Square Expansions Diagram by Using Multip

Post : 24-11-2012
 อ่าน 1,724 ครั้ง

นายอาหนึ่ง ชูไวย
เอกสารเลขที่ 20

เอกสารการสอนภาคภาษาอังกฤษ เรื่อง ตรีโกณมิติเบื้องต้น 1

Post : 15-11-2012
 อ่าน 721 ครั้ง

นายอาหนึ่ง ชูไวย
เอกสารเลขที่ 19

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน

Post : 02-11-2012
 อ่าน 734 ครั้ง

นายอาหนึ่ง ชูไวย
เอกสารเลขที่ 18

ปกิณกะคณิตศาสตร์ 1

Post : 01-11-2012
 อ่าน 709 ครั้ง

นายอาหนึ่ง ชูไวย
เอกสารเลขที่ 17

เอกสารการสอน เรื่อง สมบัติของเลขยกกำลัง (ม.5 พื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1)

Post : 01-11-2012
 อ่าน 733 ครั้ง

นายอาหนึ่ง ชูไวย
เอกสารเลขที่ 16

เอกสารการสอน เรื่อง สมบัติของเลขยกกำลัง (ม.2 เพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1)

Post : 01-11-2012
 อ่าน 695 ครั้ง

นางเกวลิน วุฒิสาร
เอกสารเลขที่ 15

ผลงานนักเรียนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

Post : 04-10-2012
 อ่าน 738 ครั้ง

นางสาววรรณเพ็ญ จิรธีระพันธ์
เอกสารเลขที่ 14

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยวิธีการสอนแบบร่วมมือ Jigsaw

Post : 18-09-2012
 อ่าน 1,244 ครั้ง
 ปิดหน้าต่างนี้