นางพิสมัย วิศิษฏ์ลานนท์
เอกสารเลขที่ 25

รายงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการร้องเพลงกล่อมเด็ก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนเทิงวิทยาคม

Post : 04-10-2013
 อ่าน 669 ครั้ง

นางสุกัญญา บุตรพรม
เอกสารเลขที่ 24

รายงานการศึกษาการอ่านออกเสียง ร และคำควบกล้ำ ร ล ว สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย โดยใช้การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

Post : 03-10-2013
 อ่าน 1,032 ครั้ง

นางพิสมัย วิศิษฏ์ลานนท์
เอกสารเลขที่ 23

เอกสารผลงานทางวิชาการและสื่อการเรียนรู้

Post : 02-10-2013
 อ่าน 641 ครั้ง

นางสุกัญญา บุตรพรม
เอกสารเลขที่ 22

รายงานการศึกษาการอ่านออกเสียง ร และคำควบกล้ำ ร ล ว สำหรับ นักเรียน ม.1

Post : 23-08-2013
 อ่าน 770 ครั้ง

นายอาหนึ่ง ชูไวย
เอกสารเลขที่ 21

โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง แผนภาพการกระจายกำลังสองสมบูรณ์ n พจน์ ด้วยวิธีตารางสูตรการคูณ The nth Perfect Square Expansions Diagram by Using Multip

Post : 24-11-2012
 อ่าน 1,765 ครั้ง

นายอาหนึ่ง ชูไวย
เอกสารเลขที่ 20

เอกสารการสอนภาคภาษาอังกฤษ เรื่อง ตรีโกณมิติเบื้องต้น 1

Post : 15-11-2012
 อ่าน 749 ครั้ง

นายอาหนึ่ง ชูไวย
เอกสารเลขที่ 19

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน

Post : 02-11-2012
 อ่าน 772 ครั้ง

นายอาหนึ่ง ชูไวย
เอกสารเลขที่ 18

ปกิณกะคณิตศาสตร์ 1

Post : 01-11-2012
 อ่าน 759 ครั้ง

นายอาหนึ่ง ชูไวย
เอกสารเลขที่ 17

เอกสารการสอน เรื่อง สมบัติของเลขยกกำลัง (ม.5 พื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1)

Post : 01-11-2012
 อ่าน 758 ครั้ง

นายอาหนึ่ง ชูไวย
เอกสารเลขที่ 16

เอกสารการสอน เรื่อง สมบัติของเลขยกกำลัง (ม.2 เพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1)

Post : 01-11-2012
 อ่าน 718 ครั้ง
 ปิดหน้าต่างนี้