นางสาวกรรณิกา ปัญญะติ

ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

Post : 09-01-2018
 อ่าน 251 ครั้ง

นางพนิดา แก้วมาลา

รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Post : 09-10-2016
 อ่าน 1194 ครั้ง

นางรัตนา อินต๊ะวิยะ

ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Post : 19-02-2016
 อ่าน 651 ครั้ง

นางสาวดอกอ้อ เทพจักร

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

Post : 05-08-2015
 อ่าน 1331 ครั้ง

นางจอมขวัญ โสภา

ชุดการสอนกิจกรรมแนะแนว เพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

Post : 25-07-2015
 อ่าน 866 ครั้ง

นางโสพิน ไชยะ

รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Post : 17-07-2015
 อ่าน 670 ครั้ง

นางพิสมัย วิศิษฏ์ลานนท์

แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Post : 25-02-2015
 อ่าน 538 ครั้ง

นางภรัณยา การเก็บ

ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Post : 29-12-2014
 อ่าน 1006 ครั้ง

นางพัชรินทร์ แก้วมาลา

แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ม.3

Post : 02-10-2014
 อ่าน 725 ครั้ง

นายสาริกา นาเมืองรักษ์

บทเรียนสำเร็จรูป การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย

Post : 21-07-2014
 อ่าน 1038 ครั้ง
 ปิดหน้าต่างนี้