นายโยธิน ศิริเอ้ย
เอกสารเลขที่ 59

ความพึงพอใจที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซี ด้วย Dev C++ ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัสวิชา ง32101

Post : 21 มกราคม 2559
 อ่าน 153 ครั้ง

นายโยธิน ศิริเอ้ย
เอกสารเลขที่ 58

ควาพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัสวิชา ง32101

Post : 11 กันยายน 2558
 อ่าน 129 ครั้ง

นายโยธิน ศิริเอ้ย
เอกสารเลขที่ 57

ความพึงพอใจในการเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัสวิชา ง32101

Post : 15 กุมภาพันธ์ 2561
 อ่าน 117 ครั้ง

นายฉันทวัฒน์ ฉันทะ
เอกสารเลขที่ 56

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้อสมการ

Post : 11 พฤศจิกายน 2560
 อ่าน 57 ครั้ง

นายโยธิน ศิริเอ้ย
เอกสารเลขที่ 55

ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัสวิชา ง32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

Post : 15 กันยายน 2559
 อ่าน 95 ครั้ง

นายโยธิน ศิริเอ้ย
เอกสารเลขที่ 54

ความพึงพอใจที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซี ด้วย Dev C++ นักเรียนระดับชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2559

Post : 11 ธันวาคม 2559
 อ่าน 106 ครั้ง

นายโยธิน ศิริเอ้ย
เอกสารเลขที่ 53

คู่มือประกอบการเรียน Web Programming

Post : 15 กันยายน 2560
 อ่าน 1,717 ครั้ง

นายอาหนึ่ง ชูไวย
เอกสารเลขที่ 50

ใบงานบูรณาการเซตกับลูกประคบขี้เหล็ก

Post : 19-06-2018
 อ่าน 1,280 ครั้ง

นายโกสินทร์ ไชยชมภู
เอกสารเลขที่ 49

รายงานการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง กระบวนการสร้างวิดีโอ รายวิชา การสร้างวิดีโอเบื้องต้น รหัสวิชา ง22207 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัด เชียงราย

Post : 16-06-2018
 อ่าน 185 ครั้ง

นายกฤตยศ วรรณสาร
เอกสารเลขที่ 48

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชา ว31202 ฟิสิกส์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง งานและพลังงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

Post : 19-03-2018
 อ่าน 744 ครั้ง
 ปิดหน้าต่างนี้