Academic dissemination system

โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย.นางสาวนฤมล ปินตามูล

เอกสารเลขที่ 142(อ่าน 181 ครั้ง)

เรื่อง : เอกสารประกอบการเรียน แผนผังความคิด คิดวิเคราะห์จากวรรณคดีไทย เรื่อง โคลงภาพพระราชพงศาวดาร
 มีไฟล์เอกสารประกอบ
 เริ่มเผยแพร่ : 25/011/2563
 อ่านต่อ...


นางสาวบัญชรี ณ ลำพูน

เอกสารเลขที่ 141(อ่าน 185 ครั้ง)

เรื่อง : วิจัยในชั้นเรียน
 มีไฟล์เอกสารประกอบ
 เริ่มเผยแพร่ : 2/011/2562
 อ่านต่อ...


นางสาวบัญชรี ณ ลำพูน

เอกสารเลขที่ 140(อ่าน 230 ครั้ง)

เรื่อง : วิจัยในชั้นเรียน
 มีไฟล์เอกสารประกอบ
 เริ่มเผยแพร่ : 24/02/2564
 อ่านต่อ...


นางสาวเกษฎา ดวงจิตร

เอกสารเลขที่ 139(อ่าน 263 ครั้ง)

เรื่อง : ผลการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาศิลปะของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 มีไฟล์เอกสารประกอบ
 เริ่มเผยแพร่ : 22/01/2563
 อ่านต่อ...


นางสาวเกษฎา ดวงจิตร

เอกสารเลขที่ 138(อ่าน 202 ครั้ง)

เรื่อง : การวิจัยทัศนคติที่มีต่อวิชาศิลปะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทิงวิทยาคม
 มีไฟล์เอกสารประกอบ
 เริ่มเผยแพร่ : 19/02/2564
 อ่านต่อ...


นางสาวศิริกาญจนา ไกรอ่ำ

เอกสารเลขที่ 136(อ่าน 138 ครั้ง)

เรื่อง : วิจัยในชั้นเรียน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย โดยใช้แบบฝึก เสริมทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทิงวิทยาคม
 มีไฟล์เอกสารประกอบ
 เริ่มเผยแพร่ : 24/02/2562
 อ่านต่อ...


นางพิมพ์ชนก ปิงสุแสน

เอกสารเลขที่ 135(อ่าน 309 ครั้ง)

เรื่อง : เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้สื่อวีดีทัศน์ช่วยสอนควบคู่กับแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ
 มีไฟล์เอกสารประกอบ
 เริ่มเผยแพร่ : 19/03/2564
 อ่านต่อ...


นางพิมพ์ชนก ปิงสุแสน

เอกสารเลขที่ 134(อ่าน 292 ครั้ง)

เรื่อง : เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง Past Simple Tense โดยใช้วีดีโอคลิปช่วยสอน และใบความรู้ในรูปแบบ Mind Mapping
 มีไฟล์เอกสารประกอบ
 เริ่มเผยแพร่ : 25/09/2563
 อ่านต่อ...


นางพิมพ์ชนก ปิงสุแสน

เอกสารเลขที่ 133(อ่าน 280 ครั้ง)

เรื่อง : เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำกริยาที่เติม ed โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียง
 มีไฟล์เอกสารประกอบ
 เริ่มเผยแพร่ : 16/03/2563
 อ่านต่อ...


นางพิมพ์ชนก ปิงสุแสน

เอกสารเลขที่ 132(อ่าน 198 ครั้ง)

เรื่อง : เรื่อง Buddy Tutor for English Irregular Verbs และการใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการเขียนคำกริยา 3 ช่อง
 มีไฟล์เอกสารประกอบ
 เริ่มเผยแพร่ : 30/09/2562
 อ่านต่อ...

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 08-9825-8225  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th