นายโยธิน ศิริเอ้ย
เอกสารเลขที่ 53

คู่มือประกอบการเรียน Web Programming

Post : 15 กันยายน 2560
 อ่าน 1,687 ครั้ง

นายอาหนึ่ง ชูไวย
เอกสารเลขที่ 50

ใบงานบูรณาการเซตกับลูกประคบขี้เหล็ก

Post : 19-06-2018
 อ่าน 13 ครั้ง

นายโกสินทร์ ไชยชมภู
เอกสารเลขที่ 49

รายงานการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง กระบวนการสร้างวิดีโอ รายวิชา การสร้างวิดีโอเบื้องต้น รหัสวิชา ง22207 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัด เชียงราย

Post : 16-06-2018
 อ่าน 158 ครั้ง

นายกฤตยศ วรรณสาร
เอกสารเลขที่ 48

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชา ว31202 ฟิสิกส์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง งานและพลังงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

Post : 19-03-2018
 อ่าน 701 ครั้ง

นางสาวกรรณิกา ปัญญะติ
เอกสารเลขที่ 46

ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

Post : 09-01-2018
 อ่าน 340 ครั้ง

นางสาวมนัญชยา จันทวงศ์
เอกสารเลขที่ 45

บทเรียนสำเร็จรูป ชุด การสร้างคำในภาษาไทย วิชา ท๒๑๑๐๑ ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เล่มที่ ๑ คำมูล

Post : 17-07-2017
 อ่าน 978 ครั้ง

นางพนิดา แก้วมาลา
เอกสารเลขที่ 44

รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Post : 09-10-2016
 อ่าน 1,282 ครั้ง

นางรัตนา อินต๊ะวิยะ
เอกสารเลขที่ 41

ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Post : 19-02-2016
 อ่าน 750 ครั้ง

นางสาวดอกอ้อ เทพจักร
เอกสารเลขที่ 40

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

Post : 05-08-2015
 อ่าน 1,426 ครั้ง

นางจอมขวัญ โสภา
เอกสารเลขที่ 39

ชุดการสอนกิจกรรมแนะแนว เพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

Post : 25-07-2015
 อ่าน 980 ครั้ง
 ปิดหน้าต่างนี้