Academic dissemination system

Thoengwittayakhom School.

เอกสารเลขที่ 68(110 View)

เรื่อง : แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 มีไฟล์เอกสารประกอบ
 เริ่มเผยแพร่ : 27-07-2018
 อ่านต่อ...

เอกสารเลขที่ 67(84 View)

เรื่อง : การพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อภาระงาน กรณีศึกษา : วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 โรงเรียนเทิงวิทยาคม

 มีไฟล์เอกสารประกอบ
 เริ่มเผยแพร่ : 28-03-2019
 อ่านต่อ...

เอกสารเลขที่ 66(80 View)

เรื่อง : การพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อภาระงาน กรณีศึกษา : วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทิงวิทยาคม

 มีไฟล์เอกสารประกอบ
 เริ่มเผยแพร่ : 28-03-2019
 อ่านต่อ...

เอกสารเลขที่ 65(146 View)

เรื่อง : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ในหน่วยประเภทของการแสดงนาฏศิลป์ไทย วิชาศิลปะพื้นฐาน(สาระนาฏศิลป์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

 มีไฟล์เอกสารประกอบ
 เริ่มเผยแพร่ : 01-02-2019
 อ่านต่อ...

เอกสารเลขที่ 64(483 View)

เรื่อง : วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรม การเรียนรู้ ในหน่วยประเภทของการแสดงนาฏศิลป์ไทย วิชาศิลปะพื้นฐาน(สาระนาฏศิลป์)ของนักเ

 ไม่มีไฟล์เอกสารประกอบ
 เริ่มเผยแพร่ : 01-02-2019
 อ่านต่อ...

เอกสารเลขที่ 63(1,540 View)

เรื่อง : การแก้ปัญหาความรับผิดชอบในการส่งงานวิชาศิลปะพื้นฐาน 6 โดยใช้กระบวนการกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทิงวิทยาคม

 มีไฟล์เอกสารประกอบ
 เริ่มเผยแพร่ : 29-01-2019
 อ่านต่อ...

เอกสารเลขที่ 62(165 View)

เรื่อง : โครงงานประเภทการสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบาย เรื่อง เกมการบวกคู่อันดับจากการสุ่มจำนวนเต็มบวก (An Additional Random Positive Intergers Order Pairs)

 มีไฟล์เอกสารประกอบ
 เริ่มเผยแพร่ : 24-12-2018
 อ่านต่อ...

เอกสารเลขที่ 61(152 View)

เรื่อง : โครงงานประเภทการสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบาย เรื่อง จัตุรัสมหัสจรรย์จากเรือนยันต์ล้านนา

 มีไฟล์เอกสารประกอบ
 เริ่มเผยแพร่ : 24-12-2018
 อ่านต่อ...

เอกสารเลขที่ 60(221 View)

เรื่อง : โครงงานประเภทการสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบาย เรื่อง การหาพื้นที่รูป n เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าที่แนบในวงกลม

 มีไฟล์เอกสารประกอบ
 เริ่มเผยแพร่ : 24-12-2018
 อ่านต่อ...

เอกสารเลขที่ 59(303 View)

เรื่อง : ความพึงพอใจที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซี ด้วย Dev C++ ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัสวิชา ง32101

 มีไฟล์เอกสารประกอบ
 เริ่มเผยแพร่ : 21 มกราคม 2559
 อ่านต่อ...
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 08-9825-8225  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th