Academic dissemination system

Thoengwittayakhom School.

เอกสารเลขที่ 70(39 View)

เรื่อง : การใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ ในการขึ้นรูปประติมากรรมประเภทลอยตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

 มีไฟล์เอกสารประกอบ
 เริ่มเผยแพร่ : 1-11-2018
 อ่านต่อ...

เอกสารเลขที่ 69(41 View)

เรื่อง : การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทิงวิทยาคม

 มีไฟล์เอกสารประกอบ
 เริ่มเผยแพร่ : 21-01-2020
 อ่านต่อ...

เอกสารเลขที่ 68(180 View)

เรื่อง : แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 มีไฟล์เอกสารประกอบ
 เริ่มเผยแพร่ : 27-07-2018
 อ่านต่อ...

เอกสารเลขที่ 67(125 View)

เรื่อง : การพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อภาระงาน กรณีศึกษา : วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 โรงเรียนเทิงวิทยาคม

 มีไฟล์เอกสารประกอบ
 เริ่มเผยแพร่ : 28-03-2019
 อ่านต่อ...

เอกสารเลขที่ 66(125 View)

เรื่อง : การพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อภาระงาน กรณีศึกษา : วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทิงวิทยาคม

 มีไฟล์เอกสารประกอบ
 เริ่มเผยแพร่ : 28-03-2019
 อ่านต่อ...

เอกสารเลขที่ 65(201 View)

เรื่อง : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ในหน่วยประเภทของการแสดงนาฏศิลป์ไทย วิชาศิลปะพื้นฐาน(สาระนาฏศิลป์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

 มีไฟล์เอกสารประกอบ
 เริ่มเผยแพร่ : 01-02-2019
 อ่านต่อ...

เอกสารเลขที่ 64(535 View)

เรื่อง : วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรม การเรียนรู้ ในหน่วยประเภทของการแสดงนาฏศิลป์ไทย วิชาศิลปะพื้นฐาน(สาระนาฏศิลป์)ของนักเ

 ไม่มีไฟล์เอกสารประกอบ
 เริ่มเผยแพร่ : 01-02-2019
 อ่านต่อ...

เอกสารเลขที่ 63(1,604 View)

เรื่อง : การแก้ปัญหาความรับผิดชอบในการส่งงานวิชาศิลปะพื้นฐาน 6 โดยใช้กระบวนการกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทิงวิทยาคม

 มีไฟล์เอกสารประกอบ
 เริ่มเผยแพร่ : 29-01-2019
 อ่านต่อ...

เอกสารเลขที่ 62(214 View)

เรื่อง : โครงงานประเภทการสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบาย เรื่อง เกมการบวกคู่อันดับจากการสุ่มจำนวนเต็มบวก (An Additional Random Positive Intergers Order Pairs)

 มีไฟล์เอกสารประกอบ
 เริ่มเผยแพร่ : 24-12-2018
 อ่านต่อ...

เอกสารเลขที่ 61(197 View)

เรื่อง : โครงงานประเภทการสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบาย เรื่อง จัตุรัสมหัสจรรย์จากเรือนยันต์ล้านนา

 มีไฟล์เอกสารประกอบ
 เริ่มเผยแพร่ : 24-12-2018
 อ่านต่อ...
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 08-9825-8225  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th