นายอาหนึ่ง ชูไวย
เอกสารเลขที่ 62

โครงงานประเภทการสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบาย เรื่อง เกมการบวกคู่อันดับจากการสุ่มจำนวนเต็มบวก (An Additional Random Positive Intergers Order Pairs)

Post : 24-12-2018
 อ่าน 62 ครั้ง

นายอาหนึ่ง ชูไวย
เอกสารเลขที่ 61

โครงงานประเภทการสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบาย เรื่อง จัตุรัสมหัสจรรย์จากเรือนยันต์ล้านนา

Post : 24-12-2018
 อ่าน 56 ครั้ง

นายอาหนึ่ง ชูไวย
เอกสารเลขที่ 60

โครงงานประเภทการสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบาย เรื่อง การหาพื้นที่รูป n เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าที่แนบในวงกลม

Post : 24-12-2018
 อ่าน 123 ครั้ง

นายโยธิน ศิริเอ้ย
เอกสารเลขที่ 59

ความพึงพอใจที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซี ด้วย Dev C++ ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัสวิชา ง32101

Post : 21 มกราคม 2559
 อ่าน 182 ครั้ง

นายโยธิน ศิริเอ้ย
เอกสารเลขที่ 58

ควาพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัสวิชา ง32101

Post : 11 กันยายน 2558
 อ่าน 153 ครั้ง

นายโยธิน ศิริเอ้ย
เอกสารเลขที่ 57

ความพึงพอใจในการเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัสวิชา ง32101

Post : 15 กุมภาพันธ์ 2561
 อ่าน 140 ครั้ง

นายฉันทวัฒน์ ฉันทะ
เอกสารเลขที่ 56

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้อสมการ

Post : 11 พฤศจิกายน 2560
 อ่าน 79 ครั้ง

นายโยธิน ศิริเอ้ย
เอกสารเลขที่ 55

ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัสวิชา ง32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

Post : 15 กันยายน 2559
 อ่าน 115 ครั้ง

นายโยธิน ศิริเอ้ย
เอกสารเลขที่ 54

ความพึงพอใจที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซี ด้วย Dev C++ นักเรียนระดับชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2559

Post : 11 ธันวาคม 2559
 อ่าน 129 ครั้ง

นายโยธิน ศิริเอ้ย
เอกสารเลขที่ 53

คู่มือประกอบการเรียน Web Programming

Post : 15 กันยายน 2560
 อ่าน 1,742 ครั้ง
 ปิดหน้าต่างนี้