บุคลากรกลุ่ม : พนักงานนักการ(หญิง)


นายประพร มีความรัก

นางธนพรรณ เกตุฉันท์

นางจิรารัตน์ โฉมใหม่

นางสาวมะลิ อินคำปัน

นางธรรมเนียม ไชยชมพู

นางสาวสุพรรษา รู้ธรรม

นายสุพันธ์ วรรณะมณี

นางสารภี ซ้ายคำ

นางพะยอม บัวนาค

นางบุบผา หุปประดง

นางสาวไพบูลย์ บูรวัฒน์

นางสาวสุนารี ปลอกทอง