บุคลากรกลุ่ม : เจ้าหน้าที่สนับสนุนการศึกษา


นางสาวจันทรัศม์ เขื่อนแก้ว

นางสาวกัณชนิภา วุฒินุช

นางเนตรนภา แก้วประภา

นางสาวอารีรัตน์ ไชยแก้ว

นางสาววสุมดี ศรีษะธร

นางสาววารุณี วุฒินุช

นางสาวเบญจมาศ สีโม

นางกัญญาภัทร ณ น่าน

นางอำภา สังข์ศิริ

นางสาวปาณิสรา พิมพา

นางหนึ่งฤทัย ยอแซฟ

นางสาวชลธิชา เขื่อนเมฆ

นางสาวชุลีพร วรรณมณี

นายวัชรพงษ์ อินเขียว

นายระพีภูมิพัฒน์ สาระวรรณ์

นางสาวชุติกาญจน์ เชียงทา

นายปฏิภาณ เชียงทา

นายพงศ์ศักดิ์ สารคำ