::::. บุคลากรกลุ่ม : เจ้าหน้าที่สนับสนุนการศึกษา

   
 
 
นางสาวจันทรัศม์ เขื่อนแก้ว
 
   
 
 
นางสาวกัณชนิภา วุฒินุช
 
   
 
 
นางเนตรนภา แก้วประภา
 
   
 
 
นางสาวอารีรัตน์ ไชยแก้ว
 
   
 
 
นางสาววสุมดี ศรีษะธร
 
   
 
 
นางสาววารุณี วุฒินุช
 
   
 
 
นางสาวเบญจมาศ สีโม
 
   
 
 
นางกัญญาภัทร ณ น่าน
 
   
 
 
นางอำภา สังข์ศิริ
 
   
 
 
นางสาวปาณิสรา พิมพา
 
   
 
 
นางหนึ่งฤทัย ยอแซฟ
 
   
 
 
นางสาวชลธิชา เขื่อนเมฆ
 
   
 
 
นางสาวชุลีพร วรรณมณี
 
   
 
 
นายวัชรพงษ์ อินเขียว
 
   
 
 
นายระพีภูมิพัฒน์ สาระวรรณ์
 
   
 
 
นางสาวชุติกาญจน์ เชียงทา
 
   
 
 
นายปฏิภาณ เชียงทา
 

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th